Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 29.11.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz zaprasza do składania ofert.

 

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg:

Zadanie 1

            „Świadczenie usług opiekuńczych i usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

 

Zadanie 2

            „Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Brzegu”.

 

 Zadanie 3

            „Świadczenie usług polegających na dostarczaniu dla podopiecznych (gospodarstwa domowego) obiadów z placówek gastronomicznych”.

 Załączniki:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe usługi

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wykład z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę grypy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeg,

 

         W związku z prowadzonym programem szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę grypy, który odbędzie się 27.11.2019 r. (środa) godz. 12:00 w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29.

         Wykład zostanie poprowadzony przez lek. med. Czesława Sokół.Wraz z Urzędem Miasta Brzeg serdecznie zapraszamy Mieszkańców w wieku 65 lat i więcej. 

Program finansowany jest przez Gminę Brzeg.

Kooperacje

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu uczestniczy w realizacji  Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 Potrzeba realizacji Projektu powstała z doświadczeń wskazujących, że pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej wymaga często oddziaływania wielosektorowego i wieloresortowego.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy na poziomie lokalnym gmina/powiat, z uwzględnieniem potencjału osób, rodzin, instytucji i środowiska lokalnego.

Wspólne organizowanie wsparcia i pomocy na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczy obszarów: pomocy społecznej, edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pracy i zatrudnienia, kultury, sportu, rekreacji, sądownictwa, policji oraz aktywności społecznej, obywatelskiej.

Na poziomie regionalnym rolę centrali pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, w Projekcie pełni funkcję lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Partnerski Zespół Kooperacyjny, w skład którego wchodzą dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji lub osoby przez nich upoważnione w zakresie podejmowania decyzji w obszarze współpracy, w tym decyzji dotyczących zasad i warunków udostępniania zasobów podmiotów na potrzeby wsparcia osób i rodzin w Brzegu tworzą następujące podmioty:

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- II  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu;

- Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM;

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu;

- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu;

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu pełniący rolę animatora instytucjonalnego i lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego;

- Ochotniczy Hufiec Pracy w Brzegu;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy;

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu.

-  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu;

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu;

- Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzegu;

- Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Członkowie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego wypracowują bazę usług w postaci lokalnego koszyka usług. Koszyk usług to zbiór rodzajów wsparcia, to baza usług społecznych pozostającą do dyspozycji pracowników socjalnych, ich współpracowników, osób, rodzin korzystających ze wsparcia.

Partnerski Zespół Kooperacyjny stwarza warunki do inicjowania i działania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych. Zespoły te, składają się z  pracowników podmiotów wchodzących w skład Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i powoływane są, w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami udzielania wsparcia konkretnej osobie lub rodzinie.

Istotą działalności Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych jest podjęcie współpracy multiprofesjonalnej z osobą lub rodziną i na jej rzecz, w sposób który doprowadzi do zaspokojenia jej potrzeb

Informacja

Na mocy Zarządzenia nr 14/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 30 września 2019 r. podajemy informację w zakresie dni wolnych od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w tym Dziennego Domu Pomocy i Punktu Pomocy Kryzysowej:

- 24 grudnia 2019 r. (Wigilia – wtorek), wyznaczając 26 października 2019 r. (sobota) dniem pracy

- 27 grudnia 2019 r. (piątek), wyznaczając 16 listopada 2019 r. (sobota) dniem pracy.

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza serdecznie mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających szczególnie na rzecz osób starszych na szkolenie z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Tematyka szkolenia:

1.    Formy działania w przypadku zadłużenia konsumentów

2.    Ochrona seniorów przed oszustwami firm energetycznych i telekomunikacyjnych

3.    Pokazy, sprzedaż bezpośrednia – zagrożenia

Zajęcia przeprowadzi Pan Hubert Plichta, prawnik związany ze Stowarzyszeniem AQUILA. Na swoim koncie ma liczne artykuły i wystąpienia na konferencjach naukowych, współpracuje z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, prowadzi zajęcia z zakresu praw konsumenckich i cyberbezpieczeństwa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.09. 2019 r. w sali kolumnowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 ( parter) w Brzegu. Początek spotkania godzina 11.oo.

   

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla