Październik miesiącem Seniorów

1 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale w Brzegu Seniorzy świętują przez cały miesiąc. Dla najstarszych mieszkańców naszego miasta przygotowano wiele wydarzeń i liczne atrakcje. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu zaprasza do wzięcia udziału!

Brzescy seniorzy są niezwykle aktywni i chętnie uczestniczą w życiu miasta. Z myślą o nich przygotowano bogatą ofertę zajęć i warsztatów. I Brzeskie Senioralia zainaugurowane zostały 9 października 2023 roku w Brzeskim Centrum Kultury im. Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas uroczystej gali, Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał przedstawicielom środowiska senioralnego symboliczny klucz do bram naszego miasta.

Spotkanie z Romualdem Nowakiem, Fitness dla mózgu, szkolenia czy warsztaty to tylko część z przygotowanych atrakcji. Wzięcie udziału w wydarzeniach to okazja, aby nawiązać i rozwinąć znajomości, zasięgnąć porad specjalistów oraz wzmocnić ciało i umysł.

Zapraszamy!

    

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

·        dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

·         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

o    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2.    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3.    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4.    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

1.    Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2.    Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

3.    Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg
tel. 774169993

Informujemy, iż ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie w Gminie Brzeg będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Załączniki:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Karta zgłoszenia do programu

Klauzura informacyjna RODO

 

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE Burmistrza Brzegu

ogłasza się konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie opinii mieszkańców Brzegu w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.     Konsultacje prowadzone są w terminie od 09.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

2.     Nieprzedstawienie uwag i opinii w trakcie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Brzegu nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla