Drukuj

Usługi sąsiedzkie

administrator włącz .

 (Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przystąpił do pilotażowego wdrażania usług opiekuńczych sąsiedzkich w ramach ustanowionego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024.

Seniorzy, którzy wymagają wsparcia w formie tego rodzaju usług lub bliscy/znajomi i inne osoby, które widzą potrzebę objęcia kogoś z seniorów takim wsparciem, prosimy o złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul Chrobrego 32a.

Usługi sąsiedzkie mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w wymiarze nieprzekraczającym 14 godzin w tygodniu i obejmują pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi sąsiedzkie może wykonywać osoba, która spełni następujące wymagania:

  1. Jest pełnoletnia,
  2. Nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  3. Nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie
  4. Zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  5. Ukończyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
  6. Została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
  7. Została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Z osobą wykonującą usługi sąsiedzkie zawierana jest umowa zlecenie, za wykonanie której przysługuje wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia za godzinę pracy.

Osoba korzystająca z usług sąsiedzkich jest zobowiązana do ponoszenia za nie odpłatności zgodnie z tabelą określoną w § 2. załącznika do Uchwały Nr LXVII/670/24 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

MOPS w Brzegu jest uprawniony do sprawdzenia sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o wsparcie w formie usług sąsiedzkich.

 

Załączniki:

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

- Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu

- Wniosek - przystąpienie do programu

Drukuj

OFERTA PRACY: PIELĘGNIARKA

administrator włącz .

OFERTA PRACY: PIELĘGNIARKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zatrudni pracownika na stanowisko:

pielęgniarka

Miejsce wykonywania pracy: Brzeskie Centrum Seniora – Dzienny Dom Pomocy, ul. Piastowska 29, 49-300 Brzeg.

I.                        Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki

II.            Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie w zawodzie, ukończone kursy, szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, kurs pielęgniarki środowiskowej, kurs pielęgniarki rodzinnej,

III.            Ogólny zakres obowiązków:

1.               Ocena stanu przyjętego podopiecznego pod względem pielęgniarskim (wstępny wywiad dot. stanu zdrowia);

2.               Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych podopiecznych;

3.               Sprawowanie opieki medycznej nad pensjonariuszami, poprzez zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych:

a)      mierzenie ciśnienia,

b)      pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

c)      udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz podczas organizacji wydarzeń/imprez.

4.               Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pielęgniarskiej;

5.               Aktywizacja podopiecznych do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych oraz prozdrowotnych;

6.               Prowadzenie gimnastyki ogólnorozwojowej dwa razy dziennie w przerwie trwania zajęć terapeutycznych  z podopiecznymi;

7.               Dbanie o pełne bezpieczeństwo podopiecznych;

8.               Prowadzenie dziennika zajęć terapeutycznych;

9.               Prowadzenie ćwiczeń usprawniających umysł – ćwiczenia na pamięć, logikę, etc.

10.           Prowadzenie apteczki pierwszej pomocy;

11.           Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pensjonariuszy oraz poradnictwo medyczne i edukacja zdrowotna;

12.           Wykonywanie innych prac zleconych przez Konsultanta ds. polityki senioralnej.

 

IV.            Warunki zatrudnienia:

1.      umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania niezbędne proszone są o kontakt z Brzeskim Centrum Seniora:

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

tel. 77 404 58 20

Konsultant ds. polityki senioralnej

Marta Habrych

 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

administrator włącz .

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 04.03.2024r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.:

 „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Na realizację zadania publicznego przez podmiot wybrany w ramach konkursu Gmina Brzeg przeznacza środki finansowe w wys. 252 756,00 zł. 

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024r. pochodzą w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

Termin składania ofert: 25.03.2024r. godz. 9.15

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 1: Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 2: Regulamin pracy komisji konkursowej

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 

Drukuj

Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024r.

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zaprasza mieszkańców Gminy Brzeg do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu ofert  o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Programem zostanie objętych 23 osoby z terenu Brzegu w tym: 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzeg w obiekcie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (18 osób), w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (3 osoby) oraz w formie pobytu całodobowego (2 osoby) .

 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  264 836,88 zł.  

 

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

  

 

Linki:

Plakat Programu OW

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2024

Karta rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu OW 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO OW 2024

 


 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Zarządzenie Nr 6/2024 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.03.2024r. w sprawie: wyboru ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla