• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Świetlica podwórkowa


Jesteśmy najweselszą świetlicą w Brzegu! Razem uczymy się i bawimy! Z nami Dzieci: rozwijają wyobraźnie i kreatywność i uczą się codziennie czegoś nowego!

Przejdź do strony →

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2020 r.", został wybrany następujący Wykonawca:

Pan Andrzej Brzeziński Usługi Pogrzebowe „KOMUS” ,

ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt na podstawie kryterium cena, określonym w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej.

Drukuj

I edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

administrator włącz .

 

W dniu 14.12.2019 r. została zakończona I edycja brzeskiej "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców" finansowana z budżetu Gminy Miasta Brzeg. Zajęcia realizowane były w siedzibie Punktu Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Piastowska 29 A.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to rekomendowany program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, to także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka/wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspieranie samodzielności dziecka, uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową.

Zajęcia mają charakter warsztatowy (40 godzin dydaktycznych - cykl 10 spotkań) i składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, burzy mózgów, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne zastosowanie wypracowanych metod. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach dla rodziców i wychowawców proszone są o kontakt w styczniu 2020 roku z prowadzącymi: Martą Habrych tel. 570 759 448 lub Anną Nowacką tel. 667 813 009

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH 24 i 27 GRUDNIA 2019 r.

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU
  • DZIENNY DOM POMOCY W BRZEGU
  • PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ W BRZEGU

BĘDĄ NIECZYNNE

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

administrator włącz .

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 29.11.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz zaprasza do składania ofert.

 

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg:

Zadanie 1

            „Świadczenie usług opiekuńczych i usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

 

Zadanie 2

            „Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Brzegu”.

 

 Zadanie 3

            „Świadczenie usług polegających na dostarczaniu dla podopiecznych (gospodarstwa domowego) obiadów z placówek gastronomicznych”.

 Załączniki:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe usługi

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Drukuj

Wykład z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę grypy

administrator włącz .

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeg,

 

         W związku z prowadzonym programem szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład z zakresu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę grypy, który odbędzie się 27.11.2019 r. (środa) godz. 12:00 w Dziennym Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29.

         Wykład zostanie poprowadzony przez lek. med. Czesława Sokół.Wraz z Urzędem Miasta Brzeg serdecznie zapraszamy Mieszkańców w wieku 65 lat i więcej. 

Program finansowany jest przez Gminę Brzeg.

Drukuj

Kooperacje

administrator włącz .

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu uczestniczy w realizacji  Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 Potrzeba realizacji Projektu powstała z doświadczeń wskazujących, że pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej wymaga często oddziaływania wielosektorowego i wieloresortowego.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy na poziomie lokalnym gmina/powiat, z uwzględnieniem potencjału osób, rodzin, instytucji i środowiska lokalnego.

Wspólne organizowanie wsparcia i pomocy na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczy obszarów: pomocy społecznej, edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pracy i zatrudnienia, kultury, sportu, rekreacji, sądownictwa, policji oraz aktywności społecznej, obywatelskiej.

Na poziomie regionalnym rolę centrali pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, w Projekcie pełni funkcję lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Partnerski Zespół Kooperacyjny, w skład którego wchodzą dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji lub osoby przez nich upoważnione w zakresie podejmowania decyzji w obszarze współpracy, w tym decyzji dotyczących zasad i warunków udostępniania zasobów podmiotów na potrzeby wsparcia osób i rodzin w Brzegu tworzą następujące podmioty:

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- II  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu;

- Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM;

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu;

- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu;

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu pełniący rolę animatora instytucjonalnego i lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego;

- Ochotniczy Hufiec Pracy w Brzegu;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy;

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu.

-  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu;

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu;

- Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzegu;

- Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Członkowie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego wypracowują bazę usług w postaci lokalnego koszyka usług. Koszyk usług to zbiór rodzajów wsparcia, to baza usług społecznych pozostającą do dyspozycji pracowników socjalnych, ich współpracowników, osób, rodzin korzystających ze wsparcia.

Partnerski Zespół Kooperacyjny stwarza warunki do inicjowania i działania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych. Zespoły te, składają się z  pracowników podmiotów wchodzących w skład Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i powoływane są, w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami udzielania wsparcia konkretnej osobie lub rodzinie.

Istotą działalności Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych jest podjęcie współpracy multiprofesjonalnej z osobą lub rodziną i na jej rzecz, w sposób który doprowadzi do zaspokojenia jej potrzeb

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla