Drukuj

Regulamin Organizacyjny - Rozdział IV

administrator włącz .

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


Rozdział IV
Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Oœrodka


§8


Do zadań i kompetencji Kierownika Oœrodka należy w szczególnoœci:
1) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Oœrodka
2) Organizacja pracy Oœrodka, ustalanie podziału obowišzków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy
3) Dbałoœć o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników
4) Kierowanie bieżšcymi sprawami Oœrodka
5) Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowišzków pracowniczych,
6) Reprezentowanie Oœrodka na zewnštrz
7) Zarzšdzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę
8) Składanie w ramach zwykłego zarzšdu oœwiadczeń woli oraz dokonywanie czynnoœci prawnych zwišzanych z funkcjonowaniem Oœrodka majšcych na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarzšdowych, osób prawnych i fizycznych
9) Dysponowanie i nadzorowanie œrodkami finansowymi okreœlonymi w planie finansowym.
10) Udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynnoœci służbowych
11) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczšcych działalnoœci Oœrodka
12) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Oœrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych aktów obowišzujšcych w Oœrodku.
13) Rozeznawanie i sporzšdzanie bilansu potrzeb mieszkańców miasta w zakresie pomocy społecznej.
14) Informowanie Burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występujšcymi na terenie miasta
15) Opracowywanie programów w zakresie rozwišzywania problemów społecznych.
16) Opiniowanie wniosków i umów prawnych z zakresu pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Miasta,
17) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach œwiadczeń z pomocy społecznej oraz uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej (na podstawie upoważnienia właœciwego organu gminy)
18) Przyjmowanie klientów Oœrodka w sprawach skarg i wniosków.
19) Rozpatrywanie odwołań od kar porzšdkowych
20) Wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawš o ochronie danych osobowych.
21) Zatwierdzanie zakresów czynnoœci i odpowiedzialnoœci pracowników Oœrodka
22) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Oœrodka
23) Administrowanie pozostałymi œrodkami trwałymi stanowišcymi wyposażenie Oœrodka

§9


Do zadań Zastępcy Kierownika Oœrodka należy w szczególnoœci:
1) Podczas nieobecnoœci Kierownika lub w jego zastępstwie reprezentowanie Oœrodka na zewnštrz oraz w stosunkach wewnętrznych Oœrodka
2) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach œwiadczeń z pomocy społecznej.
3) Dysponowanie œrodkami pieniężnymi Oœrodka w celu realizacji zadań służbowych pod nieobecnoœć lub w zastępstwie Kierownika
4) W zastępstwie Kierownika zatwierdzanie dowodów księgowych stwierdzajšcych fakt dokonywania operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem
5) Pełnienie obowišzków Kierownika Działu Pomocy Œrodowiskowej i zwišzane z tš funkcjš zadania:
? organizacja pracy Działu Pomocy Œrodowiskowej i dokonywanie podziału zadań między pracowników
? ustalanie indywidualnych zakresów czynnoœci i odpowiedzialnoœci służbowej
? wydawanie dyspozycji i wytycznych podległym pracownikom
? sprawowanie nadzoru nad działalnoœciš Działu Pomocy Œrodowiskowej i pracš pracowników socjalnych
? zapewnienie zgodnoœci załatwianych spraw z przepisami prawa i dyspozycjami Kierownika
? dbałoœć o terminowe załatwianie spraw
? zatwierdzanie planów pomocy dla podopiecznych
? nadzór nad przebiegiem pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych
? opracowywanie programów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw, planowanie potrzeb w zakresie œwiadczeń z pomocy społecznej
? opracowywanie rozwišzań dotyczšcych zaspokajania potrzeb w zakresie pomocy społecznej
? przyjmowanie klientów Oœrodka w sprawach skarg i wniosków
? poradnictwo w zakresie pomocy społecznej,


§10


Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególnoœci:
1. Prowadzenie rachunkowoœci jednostki zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i zasadami, polegajšce na:
a) Bieżšce prowadzenie księgowoœci oraz sporzšdzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczoœci finansowej, w sposób zapewniajšcy:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będšcego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majštkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
b) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowoœci, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
c) Prowadzenie ksišg rachunkowych,
d) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowišzujšcymi zasadami, polegajšce zwłaszcza na:
a) Wykonywaniu dyspozycji œrodkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczšcymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki œrodkami pozabudżetowymi i innymi będšcymi w dyspozycji jednostki,
b) Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowoœci umów zawieranych przez jednostkę,
c) Dokonywaniu wstępnej kontroli zgodnoœci operacji finansowych z planem finansowym,
d) Dokonywaniu wstępnej kontroli kompletnoœci i rzetelnoœci dokumentów dotyczšcych operacji finansowych
e) Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartoœci pieniężnych,
f) Zapewnieniu terminowego œcišgania należnoœci i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowišzań,
g) Przygotowywaniu projektów planów finansowych oraz jej bieżšcej analizie
3. Analiza wykorzystania œrodków przydzielonych z budżetu lub œrodków pozabudżetowych i innych będšcych w dyspozycji jednostki;
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) Wstępnej, bieżšcej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowišzków,
b) Wstępnej kontroli legalnoœci dokumentów dotyczšcych wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
c) Wstępnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowišcych przedmiot księgowań,
5. Kierowanie, organizacja i nadzór nad prawidłowa pracš pracowników Działu Finansowo – Budżetowego;
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczšcych prowadzenia rachunkowoœci, a w szczególnoœci: zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
7. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizy;
8. Opracowywanie innych sprawozdań zwišzanych z zakresem zadań;
9. Nadzór nad obsługš rachunków bankowych jednostki,
10. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majštku jednostki, w tym inwentaryzację w zakresie sald z kontrahentami oraz stanu œrodków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki
11. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oraz ujawnianie Kierownikowi jednostki naruszeń dyscypliny finansów publicznych

§11


Do zadań Kierowników Działów Oœrodka wsparcia należy:
1. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w kierowanym dziale,
2. Zapewnienie merytorycznej i formalnej prawidłowoœci, legalnoœci i celowoœci przygotowywanych przez siebie oraz podległych pracowników wniosków, opinii,
3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w kierowanym dziale,
4. Nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw objętych zakresem działania działu,
5. Przeprowadzanie służby przygotowawczej,
6. Opracowywanie zakresów czynnoœci, uprawnień i odpowiedzialnoœci dla podległych pracowników,
7. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy, postanowień regulaminów obowišzujšcych w Oœrodku, bhp, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji publicznej w podległym dziale,
8. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obejmujšcych zakres zadań i obowišzków podległych pracowników,
9. Dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola wykonywania zaleceń z nich wynikajšcych,
10. Ocena pracy i składanie wniosków do Kierownika o przeszeregowanie, nagradzanie lub karanie podległych pracowników oraz opiniowanie w/w wniosków składanych przez bezpoœrednich przełożonych w podległych komórkach organizacyjnych,
11. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnštrz kierowanej komórki,
12. Nadzorowanie i czuwanie nad prawidłowoœciš przygotowywanych analiz i sprawozdań z zadań merytorycznych realizowanych przez dział,
13. Bieżšce współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oœrodka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań.
14. Podpisywanie korespondencji i dokumentacji w ramach posiadanych uprawnień,
15. Instruowanie i szkolenie podległych pracowników w zakresie merytorycznego wykonywania powierzonych zadań,
16. Uczestniczenie w opracowywaniu planu finansowego Oœrodka na kolejny rok budżetowy,
17. Organizowanie zastępstw pracowników w kierowanym dziale.

§12


Dział Finansowo-Budżetowy
1. Dział przy znakowaniu akt używać będzie symbolu „FB”
Dział przygotowuje plany finansowe, prowadzi rachunkowoœć zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i zasadami, prowadzi obsługę finansowš Oœrodka, sporzšdza sprawozdania budżetowe i finansowe.
Do zadań Działu Finansowo-Budżetowego należš w szczególnoœci:
1) Prace zwišzane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu jednostki,
2) Prowadzenie rachunkowoœci zgodnie z obowišzujšcymi przepisami,
3) Uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów.
4) Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
5) Dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych
6) Przyjmowanie wpłat i innych należnoœci z tytułu dochodów MOPS oraz dokonywanie wypłat, w tym wypłat œwiadczeń z pomocy społecznej,
7) Przygotowywanie danych i opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
8) Rozliczanie druków œcisłego zarachowania.
9) Nadzór nad prawidłowym rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majštkowych Oœrodka
10) Prowadzenie ksišg inwentarzowych,
11) Kompletowanie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zwišzanej z naliczaniem wynagrodzeń oraz obsługa programu płacowego.
12) Prowadzenie rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
13) Rozliczanie rachunków za œwiadczenia usług z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło,
14) Prowadzenie rejestru kart zasiłkowych,
15) Naliczanie oraz sporzšdzanie list wynagrodzeń oraz list z ubezpieczenia społecznego.
16) Obliczanie oraz przygotowywanie do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i innych œwiadczeń pieniężnych,
17) Sporzšdzenie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego, prowadzenie rozrachunków z Urzędem Skarbowym
18) Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Œwiadczeń Socjalnych,
19) Przygotowywanie akt księgowych do archiwizacji
20) Wydawanie pracownikom zaœwiadczeń o wynagrodzeniu,
21) Sporzšdzanie dokumentacji dot. rozliczania kapitału poczštkowego dla pracowników Oœrodka.
22) Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych


§13


Dział Pomocy Œrodowiskowej
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PŒ”
Dział zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, prowadzeniem postępowania w sprawach przyznania œwiadczeń z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych œwiadczeń, podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz udzieleniem wsparcia klientom i œwiadczeniem pracy socjalnej. Do zadań Działu Pomocy Œrodowiskowej należy w szczególnoœci:
1) Praca socjalna – œwiadczenie pracy socjalnej w œrodowisku;
2) Przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych (rodzinnych) poza siedzibš jednostki u osób znajdujšcych się w trudnej sytuacji życiowej i kompletowanie w zwišzku z tym niezbędnych dokumentów; planowanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej;
3) Wprowadzanie do komputera wywiadów œrodowiskowych zgodnie z obowišzujšcym w Oœrodku programem informatycznym;
4) Wspomaganie osób i rodzin wymagajšcych pomocy w osišgnięciu możliwie pełnej aktywnoœci społecznej; dšżenie do usamodzielnienia osób i rodzin korzystajšcych z pomocy społecznej;
5) Współdziałanie z grupami i społecznoœciami lokalnymi, majšcymi na celu rozwijanie w nich zdolnoœci do samodzielnego rozwišzywania własnych problemów;
6) Organizowanie różnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadajšcej zmieniajšcym się potrzebom społecznym;
7) Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w œrodowisku lokalnym;
8) Komputerowe sporzšdzanie pism urzędowych zwišzanych z wykonywanš pracš; prowadzenie korespondencji z instytucjami w sprawach o przyznanie pomocy społecznej; przygotowywanie odpowiedzi na pisma w sprawach indywidualnych klientów;
9) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodujš zapotrzebowanie na œwiadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych œwiadczeń;
10) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwišzywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będš zdolne samodzielnie rozwišzać problemy będšce przyczynš trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
11) Pomoc w uzyskaniu dla osób będšcych w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczšcego możliwoœci rozwišzywania problemów i udzielania pomocy przez właœciwe instytucje państwowe, samorzšdowe i organizacje pozarzšdowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
12) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
13) Pobudzanie społecznej aktywnoœci i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i œrodowisk społecznych;
14) Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
15) Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom majšcym trudnš sytuację życiowš oraz inspirowanie powołania instytucji œwiadczšcych usługi służšce poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
16) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakoœci życia;
17) Prawidłowe rozeznanie potrzeb mieszkańców Miasta Brzegu zaspokajanych w ramach pomocy społecznej i sporzšdzanie planów ich zaspokajania. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w œrodowiskach rodzinnych i lokalnych;
18) Informowanie o możliwoœciach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Oœrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami;
19) Przedkładanie zebranych materiałów Kierownikowi działu w celach analitycznych i statystycznych;
20) Przygotowywanie na zlecenie Kierownika Oœrodka lub Kierownika działu materiałów służšcych do opracowywania diagnoz, programów i projektów w zakresie rozwišzywania problemów społecznych;
21) Poradnictwo i informacja, kierowanie klientów do placówek œwiadczšcych usługi specjalistyczne;
22) Podejmowanie interwencji na wniosek osób i instytucji zewnętrznych;
23) Prowadzenie akt osobowych Klientów Oœrodka (teczek zbiorczych na dokumentację wnioskodawców œwiadczeń pomocy społecznej);
24) Przestrzeganie przepisów prawa obowišzujšcego w zakresie pomocy społecznej oraz innych ustaw, w tym działanie w grupach roboczych zgodnie z ustawš o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
25) Przestrzeganie aktów wewnętrznych Oœrodka, w szczególnoœci Regulaminów, Zarzšdzeń Kierownika; Instrukcji, itd.
26) Dbałoœć o terminowe załatwianie spraw i należytš obsługę klientów;
27) Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Działu Pomocy Œrodowiskowej i Kierownika Oœrodka, wynikajšcych z bieżšcych zadań Działu;
28) Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji

W ramach Działu Pomocy Œrodowiskowej powoływany jest koordynator ds. społecznoœci romskiej, którego zadaniem jest w szczególnoœci:
1. Poradnictwo i przekazywanie informacji dla społecznoœci romskiej;
2. Współpraca ze stowarzyszeniami oraz organizacjami romskimi;
3. Poœredniczenie w kontaktach Romów z urzędami i instytucjami;
4. Współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie przygotowywania i realizacji programów na rzecz społecznoœci romskiej;
5. Sporzšdzanie okresowych sprawozdań z działań podejmowanych na rzecz społecznoœci romskiej


§14


Dział Œwiadczeń z Pomocy Społecznej
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „DŒ”
Do zadań Działu Œwiadczeń z Pomocy Społecznej należy:
1) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach œwiadczeń z pomocy społecznej, tj. w szczególnoœci:
a) Pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
b) Zasiłków celowych i celowych specjalnych,
c) Zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwišzanych z klęskš żywiołowš lub ekologicznš lub w wyniku zdarzenia losowego,
d) Zasiłków okresowych,
e) Zasiłków stałych,
f) Zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
g) Składek na ubezpieczenie zdrowotne,
h) Sprawienia pogrzebu,
i) Pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,
j) Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
k) Schronienia,
l) Skierowania i odpłatnoœci za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
2) Obsługa w w/w zakresie programu informatycznego „Pomost”
3) Ewidencjonowanie œwiadczeń
4) Przygotowywanie list wypłat œwiadczeń z pomocy społecznej
5) Sporzšdzanie sprawozdań i informacji o udzielonych formach pomocy społecznej.
6) Sporzšdzanie imiennych i miesięcznych deklaracji ZUS, dokonywanie korekt, obsługa w tym zakresie programu informatycznego „Płatnik”
7) Przygotowywanie danych dotyczšcych udzielonych œwiadczeń do celów prognozowania i sprawozdawczoœci
8) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji
9) Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w zwišzku z koniecznoœciš sprawowania bezpoœredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkujšcymi matkš, ojcem lub rodzeństwem
10) Opłacanie składki zdrowotnej za osobę bezdomnš objętš indywidualnym programem wychodzenia z bezdomnoœci
11) Wydawanie decyzji do korzystania z Dziennego Domu Pomocy,
12) Realizacja œwiadczeń w formie posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach
13) Koordynacja zgłoszeń dzieci do korzystania z pobytu w przedszkolach,
14) Koordynacja zgłoszeń osób i dzieci do korzystania z posiłków i obiadów w szkołach i jadłodajni DDP
15) Współpraca ze stołówkami, szkołami i przedszkolami w zakresie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
16) Kontrola zgodnoœci zrealizowanych œwiadczeń z wydanymi decyzjami
17) Sprawdzanie faktur i list dostarczonych przez stołówki i przedszkola pod względem rachunkowym
18) Sprawdzanie faktur pod względem zgodnoœci z wydawanymi decyzjami,
19) Wprowadzanie danych z faktur dot. zrealizowanych œwiadczeń do sytemu informatycznego „POMOST”
20) Koordynacja zgłoszeń osób do korzystania z usług opiekuńczych i współpraca w tym zakresie z podmiotem realizujšcym usługi i wydawanie zleceń w tym zakresie,
21) Sporzšdzanie imiennych list osób uprawnionych do korzystania ze œwiadczeń pomocy społecznej dotyczšcych posiłków, obiadów, przedszkoli, kolonii i innych
22) Kontrola wywiadów œrodowiskowych i zebranej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym
23) Kontrola poprawnoœci merytorycznej procesu postępowania w sprawach przyznawania œwiadczeń z pomocy społecznej.
24) Okresowa kontrola realizacji zadań dot. dożywiania w szkołach oraz usług opiekuńczych.
25) Realizacja œwiadczeń zwišzanych z ustawš o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
26) Realizacja wynagrodzeń dla opiekunów prawnych;
27) Potwierdzanie prawa do œwiadczeń finansowanych ze œrodków publicznych;
28) Windykacja i realizacja nienależnie pobranych œwiadczeń

§15


Dział Administracyjno-Organizacyjny
1. Dział przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „AO”
Dział wykonuje czynnoœci zwišzane z administrowaniem i organizacjš Oœrodka, prowadzeniem kadr i sekretariatu.
Do zadań Działu Administracyjno-Organizacyjnego w szczególnoœci należy:
Realizacja zadań zwišzanych z obsługš kadrowo – płacowš:
1) Prowadzenie dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników, a w szczególnoœci:
a) Sporzšdzanie umów o pracę i œwiadectw pracy
b) Opracowywanie dokumentów w zakresie przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania pracowników oraz rozwišzywania stosunku pracy
c) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporzšdzanie listy obecnoœci, aktualizowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy
d) Prowadzenie spraw zwišzanych z urlopami pracowniczymi:
- urlopy wypoczynkowe,
- urlopy macierzyńskie,
- urlopy wychowawcze,
- urlopy bezpłatne,
- urlopy szkoleniowe,
- urlopy dodatkowe dla pracowników socjalnych i osób niepełnosprawnych
e) Obliczanie okresów długoœci urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
f) Gromadzenie wymaganej dokumentacji dotyczšcej podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Oœrodka skierowanych na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych
g) Dbałoœć o prawidłowe wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy
2) Sporzšdzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujšcych z ubezpieczenia społecznego pracowników zgodnie z obowišzujšcym programem informatycznym „Płatnik”
3) Sporzšdzanie dla potrzeb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji miesięcznych i rocznych dotyczšcych zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Oœrodka oraz wpłat w systemie e-PFRON,
4) Dokonywanie kwartalnych i rocznych analiz, ocen i sprawozdawczoœci dotyczšcej zatrudniania pracowników,
5) Sporzšdzanie projektów umów cywilnoprawnych i ich ewidencja, tj.
a) umowa zlecenia,
b) umowa o dzieło
c) umowa użyczenia,
d) umowa o œwiadczenie usług
6) Pomoc w kompletowaniu dokumentów w zwišzku z przejœciem pracownika na emeryturę czy rentę:
a) Wypełnianie wniosków do ZUS o przyznanie emerytury/renty,
b) Wypełnianie kwestionariusza dotyczšcego okresów składkowych i nieskładkowych RP6
c) Pomoc przy gromadzeniu zaœwiadczeń potwierdzajšcych wczeœniejsze zatrudnienie
7) Przygotowywanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu naliczenia kapitału poczštkowego, w szczególnoœci wypełnianie wniosków i pomoc w gromadzeniu brakujšcej dokumentacji
8) Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników Oœrodka,
9) Prowadzenie dokumentacji zwišzanej z praktykami studenckimi,
10) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie odbywania stażu przez bezrobotnych:
a) Sporzšdzanie wniosków o skierowanie osób bezrobotnych w celu odbycia stażu,
b) Przygotowywanie harmonogramu praktycznego wykonywania przez osobę bezrobotnš zadań zwišzanych z odbywaniem stażu
11) Wydawanie pracownikom zaœwiadczeń o zatrudnieniu,
12) Przygotowywanie dokumentacji zwišzanej ze sporami sšdowymi ze stosunku pracy,

Realizacja zadań zwišzanych z organizacjš i administracjš Oœrodka
1) Pomoc przy tworzeniu, prowadzeniu i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, zarzšdzenia),
2) Prowadzenie rejestru Zarzšdzeń Kierownika,
3) Prowadzenie rejestru umów Oœrodka,
4) Udzielanie informacji w sprawie przyjęć do pracy,
5) Współpraca przy organizowaniu konkursów na stanowiska urzędnicze i kompletowanie niezbędnej dokumentacji,

6) Administrowanie pomieszczeniami znajdujšcymi się w siedzibie Oœrodka,
7) Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych oraz pieczštek służbowych, prowadzenie ewidencji wydanych legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i wyjazdów służbowych,
8) Ewidencja przydziału miesięcznych biletów autobusowych dla celów służbowych, w szczególnoœci dla pracowników socjalnych,

9) Prowadzenie Składnicy akt przez wyznaczonego pracownika:
? ewidencjonowanie i zabezpieczania akt znajdujšcych się w siedzibie Oœrodka,
? przyjmowanie akt na podstawie spisu zdawczo - odbiorczego,
? wykonywanie czynnoœci zwišzanych z przechowywaniem przekazanej do Składnicy akt dokumentacji,
? przygotowywanie akt do brakowania,
10) Prowadzenie sekretariatu:
? ewidencjonowanie poczty przychodzšcej i wychodzšcej,
? przygotowywanie poczty wychodzšcej dla Urzędu Pocztowego,
? rejestracja i wysyłka korespondencji,
? przekazywanie korespondencji odpowiednim działom Oœrodka,
? zwrot do właœciwych działów potwierdzeń odbioru korespondencji,
? obsługa centrali telefonicznej,
? prowadzenie zestawień zwróconych przesyłek rejestrowanych podlegajšcych opłacie, za każdy miesišc, celem poprawnych rozliczeń z POCZTĽ POLSKĽ
? obsługa klienta:
• przyjmowanie podań,
• udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właœciwych działów lub stanowisk pracy,
• wydawanie uprawnionym osobom, zatwierdzonych przez Kierownika MOPS, pisemnych decyzji administracyjnych,
11) Koordynacja prac zwišzanych z utrzymaniem czystoœci w Oœrodku.

Realizacja zadań zwišzanych z bezpieczeństwem i higienš pracy oraz ochronš przeciwpożarowš
1) Współpraca ze specjalistš z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prowadzenie spraw zwišzanych z bezpieczeństwem i higienš pracy,
2) Współpraca ze specjalistš z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – informowanie Kierownika Oœrodka o zaistniałych zagrożeniach,
3) Współpraca przy podejmowaniu czynnoœci zwišzanych z wypadkami w pracy, tj. w sporzšdzaniu protokołów powypadkowych, przesłuchiwaniu poszkodowanego oraz œwiadków, przekazywaniu dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4) Kierowanie pracowników na badania lekarskie,
5) Prowadzenie ewidencji:
? przydziału odzieży, obuwia roboczego, œrodków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentów pieniężnych za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia,
? przydziału ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnych przyborów biurowych.

 

 


§16


Zespół ds. realizacji projektów
1. Zespół przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PR”
Do zadań zespołu ds. realizacji projektów należy:
1. Realizacja projektu systemowego
2. Koordynowanie realizacji projektu
3. Kontrola i monitoring działań realizowanych w projekcie
4. Promocja projektu
5. Przygotowanie materiałów informacyjnych
6. Zapewnienie prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami projektu
7. Œcisła współpraca z pracownikami Oœrodka
8. Prowadzenie analizy ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń i konferencji
9. Układanie grafików działań realizowanych w projekcie
10. Organizowanie cyklicznych spotkań zespołu
11. Zapewnienie zgodnoœci realizacji projektu z umowa o dofinansowanie
12. Bieżšcy kontakt z osobami prowadzšcymi szkolenia i treningi w ramach projektu
13. Wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem zgodnoœci z projektem POKL, w szczególnoœci kwalifikowalnoœci wydatków
14. Przygotowywanie dokumentów do kontroli merytorycznej poprzez opis dokumentu i opis operacji gospodarczej
15. Utrzymywanie bieżšcego kontaktu z WUP w Opolu, jako Instytucjš Poœredniczšcš
16. Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji, w tym promowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz upowszechnianie informacji o współfinansowaniu projektu prze Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
17. Prowadzenie księgowoœci projektu
18. Przygotowanie wniosków o płatnoœć
19. Prowadzenie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
20. Rozliczanie faktur
21. Przegotowywanie list płac z projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
22. Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno – prawnym
23. Kontrola zgodnoœci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
24. Zatwierdzanie dowodów do wypłaty
25. Sporzšdzanie sprawozdań finansowych z wydatków w ramach POKL
26. Współpraca i współdziałanie i innymi specjalistami i jednostkami udzielajšcymi wsparcia w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
27. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakoœci życia. Udzielanie osobom zgłaszajšcym się pełnej informacji o przysługujšcych im œwiadczeniach i dostępnych formach pomocy
28. Wykonywanie pracy socjalnej w ramach projektu systemowego „Twój krok do lepszego jutra” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy społecznej w ramach POKL współfinansowanego przez Unię Europejskš ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
29. Rekrutacja beneficjentów do projektu
30. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizowanego projektu z osobami fizycznymi i innymi podmiotami oraz współpraca z nimi, nadzór nad realizacjš umów
31. Przygotowywanie i prowadzenie procedury zamówień publicznych w ramach realizacji projektu
32. Organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zespołu projektowego, nad pracš członków zespołu ds. realizacji projektów;
33. Ustalanie zakresu obowišzków i uprawnień członków zespołu projektowego;
34. Sporzšdzanie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań
35. Inicjowanie działań zmierzajšcych do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych

§17


Dzienny Dom Pomocy.
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „DDP”

Dzienny Dom Pomocy, jako oœrodek wsparcia funkcjonuje w strukturze Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, będšc odrębnš komórkš organizacyjnš.
Siedziba Dziennego Domu Pomocy mieœci się w Brzegu 49-300 przy ul. Piastowskiej 29

Dzienny Dom Pomocy jest oœrodkiem wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawnoœć wymagajš częœciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Do zadań Dziennego Domu Pomocy należy w szczególnoœci:
1. Zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a. zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu od poniedziałku do pištku przez 8 godzin dziennie,
b. œwiadczenie w postaci wyżywienia,
2. Podstawowe œwiadczenia opiekuńcze polegajšce na:
a. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnoœciach życiowych,
b. podnoszeniu sprawnoœci i aktywizowaniu pensjonariuszy m.in. poprzez umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, treningach umiejętnoœci, zachęcaniu do dobrowolnych, drobnych prac na rzecz domu lub innych pensjonariuszy,
c. udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.
3. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie:
a. pomocy w kontaktach z różnymi placówkami służby zdrowia, pomocy w zakupieniu leków, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjnego itp.,
b. elementów ogólnej rehabilitacji ruchowej, usprawniajšcej
4. Działania wspomagajšce, polegajšce na:
a. umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, m.in. poprzez organizację œwišt, uroczystoœci okolicznoœciowych, wspólny udział w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostęp do radia, TV itp.,
b. stymulowaniu nawišzywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodzinš, œrodowiskiem, budowaniu sieci oparcia społecznego,
c. udzielaniu porad i wsparcia,
d. zapewnieniu warunków do rozwoju samorzšdnoœci pensjonariuszy domu.

5. Inne œwiadczenia dostosowane do zgłaszanych potrzeb, odpowiadajšce możliwoœciom organizacyjnym i finansowym Dziennego Domu Pomocy.
6. Pracę socjalnš rozumianš, jako działalnoœć zawodowš, skierowanš na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjajšcych temu celowi.
7. Stały monitoring oraz kontrola realizacji zadań dot. dożywiania w Dziennym Domu Pomocy.

§18


Punkt Pomocy Kryzysowej
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „PPK”
Punkt Pomocy Kryzysowej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, będšc odrębnš komórkš organizacyjnš.
Siedziba Punktu Pomocy Kryzysowej mieœci się w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29
Punkt Pomocy Kryzysowej œwiadczy bezpłatnš pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

W ramach Punktu Pomocy Kryzysowej działa:
1) Zespół Pomocy Kryzysowej;
2) Punkt Wolontariatu;
3) Œwietlica opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii;
4) Klub Młodzieżowy;
5) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie powołany Zarzšdzeniem Burmistrza Brzegu.

1) Zespół Pomocy Kryzysowej zapewnia swoim klientom skutecznš interwencję w sytuacji kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne
Do zadań Zespołu Pomocy Kryzysowej należy w szczególnoœci:
1. Prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będšcych w stanie kryzysu,
2. Udzielanie szybkiej, doraŸnej pomocy osobom znajdujšcym się w sytuacji kryzysowej;
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie:
• psychologicznym,
• pedagogicznym,
• socjalno - prawnym,
• rodzinnym
• uzależnień (narkomanii, alkoholizmu);
4. Wsparcie dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej:
• Konfliktami rodzinnymi, zwišzanymi z przemocš w rodzinie, kryzysem rodzinnym,
• Bezrobociem,
• Problemami osobowoœciowymi,
• Osamotnieniem,
• Uzależnieniem,
5. Współpraca z Miejskš Komisjš Rozwišzywania Problemów Alkoholowych,
6. Diagnoza sytuacji kryzysowej;
7. Zapewnienie osobie i rodzinie wsparcia emocjonalnego;
8. Dostarczenie osobie i rodzinie informacji o instytucjach, organizacjach, które mogš udzielić dalszej pomocy;
9. Zapobieganie przejœcia sytuacji kryzysowej w powstaniu i pogłębieniu dysfunkcji,
10. Œwiadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznajšcych przemocy domowej;
11. Praca z osobami uzależnionymi i rodzinami osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu;
12. Pomoc edukacyjna i terapia psychologiczna zwiększajšca poziom kompetencji rodzin w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu własnych zdolnoœci i zasobów psychicznych do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie lepszego funkcjonowania we własnym œrodowisku i społecznoœci;
13. Prowadzenie zajęć grup terapeutycznych w oparciu o programy terapeutyczne dotyczšce współuzależnienia, terapii osób współuzależnionych, zwłaszcza ofiar przemocy;
14. Usługi Punktu Pomocy Kryzysowej przeznaczone sš dla mieszkańców gminy miasta Brzeg oraz mieszkańców sšsiednich gmin, jeœli zawarły one Porozumienie w zakresie œwiadczenia takowej pomocy przez Punkt;
15. Wszystkich pracowników Punktu obowišzuje zasada poufnoœci informacji i danych uzyskanych przy realizacji powierzonych zadań
16. Pracownicy Punktu Pomocy Kryzysowej prowadzš stosownš dokumentacjš, w tym szczegółowe dane statystyczne

2) Punkt wolontariatu zrzesza osoby, które chcš podjšć dobrowolne, bezpłatne, œwiadome działanie na rzecz innych, wykraczajšce poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Punkt wolontariatu w ramach zadań podejmuje czynnoœci:
1. Pomoc dzieciom i młodzieży majšcej trudnoœci w nauce,
2. Organizacja czasu wolnego i stworzenie alternatywy konsumpcyjnego stylu życia dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem bezradnoœci opiekuńczo – wychowawczej.
3. Wzbudzanie w dzieciach i młodzieży ciekawoœci poznawczej i zainteresowania oraz motywacji w zdobywaniu wiedzy;
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym, w szczególnoœci takim, które nie majš rodziny, a oprócz zapewnionych œwiadczeń w formie usług opiekuńczych, ze względu na samotnoœć, potrzebujš kontaktu z drugš osobš, w tym pomocy w dokonywaniu drobnych czynnoœci zwišzanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;
5. Pomoc wychowawcom w organizacji zajęć w œwietlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii oraz w klubie młodzieżowym;
6. Uczestnictwo w działaniach wynikajšcych z bieżšcej pracy Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w tym m.in. pomoc w rozdawaniu paczek œwištecznych dzieciom, których rodzice korzystajš ze œwiadczeń MOPS w Brzegu, pomoc w „Akcji zima”, w sytuacjach zagrożenia powodziš, w organizowanych przez MOPS w Brzegu imprezach, festynach itp.

3) Œwietlice opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii
Zadaniem œwietlic jest sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć socjoterapeutycznych, a w szczególnoœci:
1. Indywidualne diagnozowanie sytuacji rodzinnej i szkolnej dzieci,
2. Stała i systematyczna współpraca z rodzinš dziecka,
3. Dostosowanie programów zajęć grupowych do potrzeb rozwojowych dzieci oraz ograniczeń wynikajšcych z ich sytuacji rodzinnej,
4. Prowadzenie zajęć zgodnie z programem całej grupy oraz diagnoza indywidualnš dziecka,
5. Praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym,
6. Pomoc dzieciom w nauce,
7. Organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
8. Wspomaganie uczestników zajęć w rozwišzywaniu sytuacji kryzysowych oraz trudnych problemów życiowych,
9. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupš,
10. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, nauczycielami dzieci oraz instytucjami, tj. gminnš komisjš rozwišzywania problemów alkoholowych, sšdem rodzinnym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami pedagogiczno – psychologicznymi itd.

4) Klub młodzieżowy
Zadaniem klubu młodzieżowego jest organizacja zajęć dla młodzieży gimnazjalnej oraz udzielanie pomocy i wsparcia uczestnikom klubu w zakresie:
1. Wspomagania młodzieży gimnazjalnej w rozwišzywaniu sytuacji kryzysowych oraz trudnych problemów życiowych (np. w rodzinie, w szkole);
2. Pomocy młodzieży majšcej trudnoœci w nawišzywaniu kontaktów interpersonalnych w relacji z rówieœnikami (w tym rozwišzywanie sytuacji konfliktowych) oraz problemów życiowych;
3. Eliminowania napięć psychicznych, lęków, zaburzeń zachowania m.in. agresja w szkole;
4. Dostosowaniu programu zajęć grupowych do potrzeb rozwojowych młodzieży gimnazjalnej;
5. Organizacji czasu wolnego, w tym zajęć terenowych (np. wycieczki, wyjœcia do kina, teatru, paintball, kręgle);
6. Podejmowaniu działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielaniu pomocy i wsparcia pedagogicznego młodzieży uczestniczšcej z zajęciach klubu młodzieżowego;
7. Profilaktyki uzależnień wœród młodzieży gimnazjalnej.

5) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Punkt Pomocy Kryzysowej i wyznaczeni do tych celów pracownicy zapewniajš obsługę organizacyjno – technicznš Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarzšdzeniem Burmistrza Brzegu, a w szczególnoœci:
1) W ramach obsługi organizacyjno – technicznej wyznaczeni do tych celów Pracownicy PPK zapewniajš dostęp do pomieszczenia dla odbywania posiedzeń Zespołu i grup roboczych, niezbędne materiały biurowe i dostęp do urzšdzeń biurowych typu komputer, fax, telefon, drukarka.
2) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego pracownicy PPK przechowujš dokumentację w ramach rozpoczętej procedury „Niebieska Karta”.
3) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej pracownicy PPK zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisujš stosowne oœwiadczenie o zachowaniu poufnoœci informacji i danych
4) Wyznaczeni do obsługi organizacyjno – technicznej pracownicy PPK współpracujš z Przewodniczšcym Zespołu Interdyscyplinarnego, za-cš Przewodniczšcego, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicielami podmiotów powołanych w ramach grup roboczych wspomagajšc pracę na czas odbywanych posiedzeń


§19


Konsultant ds. informatycznych/informatyk
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „IF”
Do zadań Informatyka należy w szczególnoœci:

1) Administrowanie i zarzšdzanie systemami informatycznymi, w szczególnoœci serwerami i sieciš komputerowš oraz zapewnienie sprawnego działania tych urzšdzeń
2) Administrowanie serwerami, bazami danych oraz systemami obsługujšcymi przyznawanie i realizację œwiadczeń z pomocy społecznej, jak również obsługujšcych działanie działu kadr oraz księgowoœci
3) Rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
4) Instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania
5) Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Oœrodka w zakresie posługiwania się programami
6) Współuczestnictwo w okreœlaniu kierunków i sposobu informatyzacji Oœrodka
7) Sporzšdzanie analiz na wniosek Kierownictwa Oœrodka
8) Tworzenie sprawozdań oraz raportów z systemu informatycznego Pomost
9) Przekazywanie sprawozdań w wersji elektronicznej do Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)
10) Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów oraz bezpieczeństwa systemów
11) Zamieszczanie na stronach internetowych informacji zwišzanych z bieżšcš działalnoœciš Oœrodka
12) Obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz strony BIP oœrodka
13) Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), w tym:
? Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,
? Zarzšdzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami
? Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kštem ich dalszej przydatnoœci, w szczególnoœci do przetwarzania danych osobowych w przypadku awarii systemu
? Nadzór nad prawidłowoœciš archiwizacji oraz usuwania danych osobowych
? Koordynacja procesu analizy ryzyka zwišzanego z przetwarzaniem danych w systemach informatycznych oraz nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych
? Opiniowanie zmian w systemie informatycznym pod kštem ich wpływu na bezpieczeństwo przetwarzania informacji
? Monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w systemach informatycznych w Miejskim Oœrodku Pomocy Społecznej
? Kontrolowanie zasad bezpiecznego przetwarzania danych w systemach
? Prowadzenie kontroli usunięcia baz danych osobowych z noœników informatycznych przewidzianych do kasacji lub przekazanych innym podmiotom
? Nadzór nad spójnym nadawaniem i odbieraniem uprawnień, na wniosek osób upoważnionych, do korzystania z danych osobowych w systemie informatycznym oraz nad prowadzonš ewidencjš uprawnień;
14) Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI), w tym:
? Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych okreœlonych w Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarzšdzania systemów informatycznych służšcych do przetwarzania danych osobowych,
? Zapewnienie prawidłowej eksploatacji systemu, zgodnej z celami przetwarzania danych osobowych,
? Zapewnienie ochrony noœników zawierajšcych kopie zbiorów danych osobowych,
? Informowanie Administratora Danych o wszelkich zauważonych nieprawidłowoœciach skutkujšcych obniżeniem poziomu ochrony danych osobowych,
? Szkolenie użytkowników systemu w zakresie procedur i instrukcji zapewniajšcych ochronę danych osobowych

§ 20


Pracownik ds. zamówień publicznych (pomoc administracyjna lub inny pracownik, do którego obowišzków należš zadania z zakresu zamówień publicznych)
Przy znakowaniu akt będzie używał symbolu „ZP”
Do zadań pracownika ds. zamówień publicznych należy zajmowanie się czynnoœciami zwišzanymi z zamówieniami publicznymi Oœrodka, a w szczególnoœci:

1. Prowadzenie procedur wydatkowania œrodków publicznych do równowartoœci 1.200 euro na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez kierownika lub pisemnej umowy, jeżeli wymaga tego interes Zamawiajšcego a w szczególnoœci:
a) przyjmowanie w ustalonych terminach od kierowników działów lub osób na samodzielnych stanowiskach zapotrzebowań na wydatkowanie œrodków publicznych,
b) przeprowadzenie rozeznania cenowego, ustalenie wartoœci szacunkowej zamówienia oraz dokonywanie analizy wydatków, pod względem tego czy na dany rodzaj zamówienia w skali roku kwota nie przekroczy wartoœci 1.200 euro.
c) sporzšdzanie do Kierownika MOPS wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie œrodków publicznych z budżetu MOPS na realizację zadania o wartoœci poniżej 1200 euro.
d) przygotowywanie projektu umów w przypadkach, gdy wymaga tego interes Zamawiajšcego,
e) realizacja zamówienia poprzez pisemne zlecenie lub zawarcie umowy z wykonawcš, który zaoferował najkorzystniejszš ofertę,

2. Podejmowanie działań w zakresie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartoœć przekracza wyrażonš w złotych równowartoœć 1.200 euro z uwzględnieniem podziału na wydatki:
1) powyżej 1.200 euro do 6.000 euro, a w szczególnoœci:
a) przyjmowanie od Kierowników działów oraz osób na samodzielnych stanowiskach zapotrzebowań na wydatkowanie œrodków,
b) przeprowadzenie rozeznania cenowego, ustalenie wartoœci szacunkowej zamówienia oraz dokonywanie analizy wydatków, pod względem tego czy na dany rodzaj zamówienia w skali roku kwota nie przekroczy wartoœci 6.000 euro,
c) przygotowywanie projektów umów,
d) kompletowanie wymaganej dokumentacji przetargowej (przygotowanie wniosku o wydatkowanie œrodków z budżetu MOPS na realizację zadania od 1200 euro do 6.000 euro, przygotowanie zaproszeń do złożenia propozycji cenowej i wysłanie ich do potencjalnych wykonawców, udział w komisjach przetargowych, sporzšdzanie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, przygotowanie projektu umowy z wybranym wykonawcš i skierowanie jej do podpisu przez strony).
2) powyżej 6.000 euro do 14.000 euro, a w szczególnoœci:
a) na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Burmistrza Brzegu przygotowani wniosku/zgłoszenia o zamiarze realizacji zamówienia o wartoœci powyżej 6.000 euro do 14.000 euro (z uwzględnieniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy),
3. Współpraca z Biurem Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Brzegu w zakresie przekazywania wniosku/zgłoszenia dot. zamówień, o których mowa wyżej oraz pozostałych czynnoœciach wynikajšcych z bieżšcych procedur przetargowych.
4. Współpraca z Radcš prawnym w zakresie akceptacji umów.
5. Prowadzenie pełnej dokumentacji przetargowej w tym ewidencji, rejestrów i sprawozdawczoœci dotyczšcej zamówień publicznych zgodnie z obowišzujšcymi przepisami tj. Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych oraz Instrukcjš postępowania przy udzielaniu zamówień Publicznych, których wartoœć nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartoœci 6.000 euro.


§ 21


Pracownicy sš odpowiedzialni za wykonywanie zadań okreœlonych dla ich stanowisk pracy, ujętych w zakresach czynnoœci, a przede wszystkim za:
1. Zgodnoœć merytorycznš, formalno – prawnš opracowywanych w ramach swoich kompetencji dokumentów, wniosków, opinii i projektów decyzji,
2. Znajomoœć i stosowanie przepisów prawnych,
3. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw,
4. Właœciwe przyjmowanie i załatwianie spraw interesantów,
5. Przechowywanie i ewidencjonowanie akt, zarzšdzeń, rejestrów i innych dokumentów bezpoœrednio zwišzanych z działalnoœciš komórki organizacyjnejRozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla