• slider img 1 slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Regulamin Organizacyjny - Rozdział III

administrator włącz .

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


Rozdział III
Organizacja Oœrodka Pomocy Społecznej
§7


1. Strukturę organizacyjnš Oœrodka stanowiš:
1) Kierownictwo Oœrodka:
1) Kierownik Oœrodka (K),
2) Z-ca Kierownika Oœrodka (ZK),
3) Główny księgowy (GK),
2) Komórki organizacyjne Oœrodka:
1) Dział Finansowo – Budżetowy (FB),
2) Dział Pomocy Œrodowiskowej (PŒ),
3) Dział Œwiadczeń z Pomocy Społecznej (DŒ),
4) Dział Administracyjno – Organizacyjny (AO),
5) Zespół ds. realizacji projektów (PR),
6) Dzienny Dom Pomocy, jako oœrodek wsparcia (DDP);
7) Punkt Pomocy Kryzysowej (PPK)
3) Samodzielne stanowiska pracy:
1) Konsultant ds. informatycznych/informatyk (IF)
2) Pomoc administracyjna lub inny pracownik, do którego obowišzków należš zadania z zakresu zamówień publicznych (ZP)
2. Zakres obowišzków i uprawnień ustala:
a) Dla Kierownika Oœrodka – Burmistrz Brzegu,
b) Dla Z-cy Kierownika Oœrodka, Głównego Księgowego, samodzielnych stanowisk pracy, Kierowników Działów, Koordynatora i księgowego projektu – Kierownik Oœrodka,
c) Dla pozostałych pracowników - Kierownicy Działów/ oœrodków wsparcia;
d) Dla członków zespołu ds. realizacji projektów – Koordynator projektu;
e) Dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Punkcie Pomocy Kryzysowej, Œwietlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, Klubie młodzieżowym – Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej;
f) Poza zakresem czynnoœci Kierownik może udzielić pracownikom odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw do załatwienia konkretnych spraw wynikajšcych z realizacji zadań Oœrodka
3. Strukturę Organizacyjnš Oœrodka przedstawia schemat organizacyjny stanowišcy załšcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Kierownik MOPS może likwidować i tworzyć nowe stanowiska pracy w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.
5. Do realizacji zadań mogš być powoływane zespoły zadaniowe.
6. Pracš poszczególnych działów kierujš kierownicy działów, oœrodków wsparcia, którzy odpowiadajš za organizację i efektywnoœć działania, wykonywanie zarzšdzeń i poleceń Kierownika Oœrodka. Za całokształt pracy Oœrodka odpowiada Kierownik.
7. Kierownicy działów/ oœrodków wsparcia ponoszš odpowiedzialnoœć za merytorycznš, formalnš i finansowš prawidłowoœć oraz zgodnoœć z przepisami prawa wykonywanych zadań, w tym przygotowanych przez siebie dokumentów i podejmowanych rozstrzygnięć.
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla