Regulamin Organizacyjny - Rozdział II

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


Rozdział II
Zasady kierowania Oœrodkiem
§5


1. Oœrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnštrz Kierownik zatrudniony przez Burmistrza Brzegu na podstawie umowy o pracę,
2. Kierownik wykonuje czynnoœci pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Oœrodku.
3. Kierownik kieruje Oœrodkiem poprzez wydawanie zarzšdzeń, instrukcji, pism okólnych, regulaminów, poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.
4. Kierownik kieruje pracš Oœrodka przy pomocy Zastępcy Kierownika, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
5. W razie niemożnoœci pełnienia obowišzków służbowych przez Kierownika- zastępstwo obejmuje Zastępca Kierownika a w dalszej kolejnoœci Kierownik Działu Œwiadczeń z Pomocy Społecznej.
6. Kierowników działów/ oœrodków wsparcia w czasie ich nieobecnoœci zastępujš pracownicy działów wyznaczeni przez Kierownika jednostki na wniosek kierownika działu/ oœrodka wsparcia.
7. Ustalenie imienne zastępstw kierowników działów/ oœrodków wsparcia okreœla odrębne zarzšdzenie.
8. Kierownicy działów/ oœrodków wsparcia odpowiadajš za zorganizowanie zastępstw nieobecnych pracowników, tak aby nie dopuœcić do zakłóceń pracy Oœrodka lub powstania zaległoœci w załatwianiu spraw.
9. Kierownicy działów/ oœrodków wsparcia zobowišzani sš do poinformowania pracowników o wzajemnych zastępstwach.


§6


1. Kierownik i Zastępca Kierownika Oœrodka wydajš decyzje administracyjne na podstawie pełnomocnictw wydanych przez właœciwy organ gminy.
2. Kierownik Oœrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalnoœci Oœrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla