Regulamin Organizacyjny - Rozdział I

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


 Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1


Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu zwany dalej
Regulaminem określa:
1) zadania realizowane przez Ośrodek,
2) zasady kierowania Ośrodkiem,
3) organizację Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych,
5) zasady funkcjonowania Ośrodka,
6) zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.


§2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu.
2) Kierowniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępcę Kierownika MOPS oraz Kierowników Działów,
3) Gł. Księgowym - oznacza to Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,
4) Komórkach organizacyjnych - oznacza to komórki organizacyjne funkcjonujšce w strukturze MOPS tj. działy, zespoły i ośrodki wsparcia,
5) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu,
6) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Brzegu,
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Brzegu,
8) Radę Miejską - należy przez to rozumieć Radę Miejską Brzegu.


§3


1) Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej powołaną Uchwałą Nr XI/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzegu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu .
2) Ośrodek realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie przez administrację rządową zgodnie z obowišzujšcymi w tej mierze przepisami prawa.
3) Zadania określone w ust. l i 2 realizują komórki organizacyjne ośrodka w ramach przypisanych im zakresów czynności.
4) Obszarem działania Ośrodka jest miasto Brzeg.
5) Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115 poz.728) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) Obieg dokumentów księgowych określa wewnętrzna instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych.


§4


1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.
2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców miasta i osób przebywajšcych na jego terenie, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadajšcych godności człowieka. Oœrodek winien przeciwdziałać powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla