Statut

popierz w wersji pdf

 

UCHWAŁA NR VI/21/11

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie : nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz. U z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t. jedn.: Dz. U z 2009r. Nr 175 poz. 1362, zm.: Dz. U z 2009 Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Dz. U z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) Rada Miejska Brzegu

uchwala, co następuje

§ 1

Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/119/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 października 2003r w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzegu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Brzegu

(-) Mariusz Grochowski

S t a t u t

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 141, poz. 1591 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64,

poz. 593 z późn. zm.) oraz innych ustaw określających zadania z zakresu

pomocy społecznej,

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

4. Uchwały Nr XI/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzegu z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

5. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Brzeg.

2. W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu działają jako odrębne komórki organizacyjne:

a) Dzienny Dom Pomocy jako ośrodek wsparcia

b) Punkt Pomocy Kryzysowej.

§ 3

1. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Brzegu.

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Brzegu coroczne sprawozdania z działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 4

Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 5

Siedzibą Ośrodka jest Miasto Brzeg.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Ośrodka

§ 6

1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 7

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności :

1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

6. udzielanie - w ramach Punktu Pomocy Kryzysowej - rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

§ 8

Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, określone odrębnymi przepisami.

§ 9

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie miasta instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka

§ 10

Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, i jest za jego działalność odpowiedzialny.

1. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.

2. Kierownika i pracowników Dziennego Domu Pomocy oraz Punktu Pomocy Kryzysowej zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

4. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Kierownika Ośrodka.

§ 11

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

a) ustalenie rocznego programu pracy Ośrodka,

b) organizowanie pracy Ośrodka,

c) realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Brzegu,

d) podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań pomocy społecznej zleconych Gminie oraz zadań własnych Gminy,

e) przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania, oceny potrzeb pomocy społecznej,

f) planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,

g) ocena problemów społecznych występujących na terenie Gminy i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,

h) analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności pomocy społecznej,

i) przedstawianie Burmistrzowi Miasta informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie miasta potrzeb pomocy społecznej oraz świadczonej pomocy,

j) kierowanie Dziennym Domem Pomocy oraz Punktem Pomocy Kryzysowej

§ 12

Organizację Ośrodka, w tym strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Brzegu.

§ 13

Ośrodek używa podłużnej pieczęci o treści : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 14

Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 15

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmiana postanowień statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Brzegu

(-) Mariusz Grochowsk

 

popierz w wersji pdfi

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla