Drukuj

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021

administrator włącz .

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zaprasza mieszkańców Gminy Brzeg do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia. Realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu ofert o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzeg w obiekcie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Programem zostanie objętych 20 osób z terenu Brzegu w tym: 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Linki:

Informacja o naborze do projektu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2021

Plakat Programu OW

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2021

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Informacja dodatkowa do Karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej OW

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie OW 2021