Kooperacje

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu uczestniczy w realizacji  Projektu „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 Potrzeba realizacji Projektu powstała z doświadczeń wskazujących, że pomoc osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej wymaga często oddziaływania wielosektorowego i wieloresortowego.

Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy na poziomie lokalnym gmina/powiat, z uwzględnieniem potencjału osób, rodzin, instytucji i środowiska lokalnego.

Wspólne organizowanie wsparcia i pomocy na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczy obszarów: pomocy społecznej, edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, pracy i zatrudnienia, kultury, sportu, rekreacji, sądownictwa, policji oraz aktywności społecznej, obywatelskiej.

Na poziomie regionalnym rolę centrali pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, w Projekcie pełni funkcję lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Brzegu.

Partnerski Zespół Kooperacyjny, w skład którego wchodzą dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji lub osoby przez nich upoważnione w zakresie podejmowania decyzji w obszarze współpracy, w tym decyzji dotyczących zasad i warunków udostępniania zasobów podmiotów na potrzeby wsparcia osób i rodzin w Brzegu tworzą następujące podmioty:

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- II  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Sąd   Rejonowy w Brzegu;

- Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu;

- Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM;

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu;

- Komenda Powiatowa Policji w Brzegu;

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu pełniący rolę animatora instytucjonalnego i lidera Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego;

- Ochotniczy Hufiec Pracy w Brzegu;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy;

- Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy w Opolu, reprezentowany przez: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy;

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu;

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu;

- Publiczne Przedszkole nr 7 w Brzegu;

- Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.

Członkowie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego wypracowują bazę usług w postaci lokalnego koszyka usług. Koszyk usług to zbiór rodzajów wsparcia, to baza usług społecznych pozostającą do dyspozycji pracowników socjalnych, ich współpracowników, osób, rodzin korzystających ze wsparcia.

Partnerski Zespół Kooperacyjny stwarza warunki do inicjowania i działania Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych. Zespoły te, składają się z  pracowników podmiotów wchodzących w skład Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i powoływane są, w związku ze zdiagnozowanymi potrzebami udzielania wsparcia konkretnej osobie lub rodzinie.

Istotą działalności Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych jest podjęcie współpracy multiprofesjonalnej z osobą lub rodziną i na jej rzecz, w sposób który doprowadzi do zaspokojenia jej potrzeb

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla