• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  406 980,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • dotarciu do lub z wybranego przez uczestnika Programu miejsca (np. placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe i tym podobnych);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (na przykład muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego i tym podobnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia (zał. nr 7 do programu) do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

 •          kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 •         klauzulę informacyjną RODO (zał. nr 12 do programu)

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu:
49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

 •          osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);
 •          poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 •          za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

Planowane jest objęcie pomocą 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w okresie od lutego do grudnia 2024 roku. 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"–edycja 2024

Zakres realizacji usług asystencji  osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

Drukuj

Oferta pracy: Psycholog

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

PSYCHOLOGÓW

Osoby powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog.

 Do głównych zadań psychologa udzielającego pomocy psychologicznej należeć będzie;

1)   świadczenie psychologicznej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;

2)   prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu;

3)   udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

4)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

5)   udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:

a)      konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,

b)      bezrobociem,

c)      problemami osobowościowymi,

d)     osamotnieniem,

e)      nagłą utratą bliskich,

f)       uzależnieniem

6)   współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7)   dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,

8)   prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad, konsultacji i terapii

9)   świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej

10)  Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych,

11)  Pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do   radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności,

12)  Prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychologicznej, indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb klientów,

13)  pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb klientów

14)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i młodzieży

15)  praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

16)  Świadczenie pomocy psychologicznej pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od III-XII 2024 rok

- 6 godzin miesięcznie w zakresie prowadzenia grupy wsparcia

- 10 godzin świadczenia pomocy psychologicznej/poradnictwa

- 15 godzin świadczenia pomocy psychologicznej/poradnictwa

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A 

Drukuj

Życzenia

administrator włącz .

Drukuj

Zapytanie cenowe- „ Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2024r.”

administrator włącz .

W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Umowa na usługi pogrzebowe na 2024 wzór

3. Załącznik do umowy

Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2023 r., do godz. 8:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A pokój nr 2.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Drukuj

BEZDOMNOŚĆ-WIDZISZ-REAGUJ!

administrator włącz .

Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla ludzi, którzy nie mają dachu nad głową. Niskie temperatury niosą niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. Bywa to zagrożone nawet, gdy chronią się w pustostanach, altankach, wiatach śmietnikowych, kanałach czy piwnicach. Czas zimowy, jest szczególnie intensywny dla ludzi niosących pomoc i wsparcie osobom bezdomnym w Brzegu.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy. Zawiadamiajmy odpowiednie służby. Może to być policja czy straż miejska. Możemy powiadomić pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Nasi pracownicy ds. osób bezdomnych na bieżąco reagują na każde zgłoszenie, monitorują także wszystkie miejsca pobytu osób bezdomnych. Za każdym razem przekażą propozycje skorzystania ze schronisk, noclegowni, ogrzewalni czy ciepłego posiłku. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w razie potrzeby pomogą również w zorganizowaniu ubrań, zakupie leków i opału.

 WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych należy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg
od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15
tel. 774169993

Straży Miejskiej w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
tel. 774160660

Komendy Powiatowej Policji w Brzegu
tel. 997 lub 112

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

W DNIACH 27 GRUDNIA 2023 r. ORAZ
         02 STYCZNIA 2024 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM BRZESKIE CENTRUM SENIORA I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ
 BĘDĄ NIECZYNNE

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16/2023 i 20/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dzień świąteczny 11 listopada 2023 r. i 06 stycznia 2024 r. przypadających w sobotę.

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu

administrator włącz .

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla