• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Czasowa zmiana numerów Ośrodka

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku ze zmianą siedziby nastąpiła czasowa zmiana numerów telefonów ośrodka.

Tymczasowe numery telefonów do Ośrodka to: 515 959 781 lub 515 959 778.

Za niedogodności przepraszamy.

Drukuj

Uwaga zmiana numerów telefonów w związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

administrator włącz .

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zmienił adres siedziby. Obecnie placówka mieści się przy ulicy Bolesława Chrobrego 32a (parter budynku ZNM). W związku ze zmianami informujemy, iż czasowo niedostępne są numery telefonów Ośrodka. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 77 416 99 81 (Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia) Za niedogodności przepraszamy.

Drukuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

administrator włącz .

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – dalej "Rozporządzenie", informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik MOPS w Brzegu.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 774169993 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, związanym z realizacją ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Kierownik MOPS w Brzegu

Drukuj

Ankieta

administrator włącz .

Zachęcamy kobiety do udziału w badaniu realizowanym przez Panią Barbarę Żyłę, dotyczącą „Samotnego macierzyństwa”. Ankieta jest anonimowa, a zgromadzone dane posłużą wyłącznie do celów związanych z pracą magisterską pt: „Doświadczenie samotnego macierzyństwa w opinii kobiet”.

Ankieta

Drukuj

Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi oraz udzielanie pomocy jego ofiarom na obszarze województwa opolskiego

administrator włącz .

Handel ludźmi jest zbrodnią, a w związku z tym jest przestępstwem ściganym z urzędu, jest przestępstwem międzynarodowym.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że przestępczość dotycząca handlu ludźmi to m. In. Przestępstwa związane z prostytucja, pornografią i innymi sposobami seksualnego wykorzystywania, pracą przymusową, żebractwem, kradzieżami sklepowymi, wyłudzeń socjalnych oraz różnymi innymi formami wykorzystywania poniżającego godność człowieka.

Ofiarami handlu ludźmi są kobiety i mężczyźni oraz dzieci. Cudzoziemcy są najczęściej wykorzystywani do prac polowych, domowych w zakładach produkcyjnych, a dzieci wykorzystywane są do żebractwa. W Polsce identyfikowane są także przypadki handlu wewnętrznego, tj. wykorzystywania Polaków na terytorium RP.

Niniejsze opracowanie ma na celu poszerzanie wiedzy na temat symptomów zjawiska, identyfikacja jego ofiar, kompetencji służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, wskazanie trybu postępowania w przypadku powzięcia podejrzenia o zaistnieniu tego przestępstwa, a także podstaw prawnych i kompetencji kluczowych służb i instytucji w tym zakresie.

Procedury postępowania

Kontakt do instytucji i organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi oraz udzielających pomocy ofiarom

Podstawy prawne: handel ludźmi

 

Drukuj

Nie bądź obojętny na niskie temperatury

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Brzeg o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia oraz osób narażonych na działanie niskich temperatur.

W przypadku niepokojących sytuacji dotyczących osób bezdomnych, przebywających ogródkach działkowych, zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, prosimy o kontakt:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu /077 416 99 93, 404 55 95/,

- Komendą Powiatową Policji w Brzegu /77 404 00 03/,

- Strażą Miejską w Brzegu /77 416 06 60/.

 Źródło: https://twitter.com/hashtag/pomoc?src=hash

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: "„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2018 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Usługi Pogrzebowe „KOMUS” ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

Protokół w pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla