• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Źródła ciepła

administrator włącz .

Informuję, iż na mocy ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, realizuje wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ciepła  jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,  kocioł olejowy przy wykorzystaniu rodzaju paliw:

·       Pelet drzewny

·       Drewno kawałkowe

·       Inny rodzaj biomasy

·       Gaz skroplony LPG (za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową tzw. gaz sieciowy oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)

·       Olej opałowy

 

Wnioski o wypłatę dodatku wraz z klauzurą RODO dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu.

Wniosek o wypłatę dodatku

Klauzura RODO

Drukuj

Ogłoszenie o wyborze propozycji cenowej

administrator włącz .

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w 2022 r.” - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, został wybrany następujący Wykonawca:

SiDLY Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
NIP 7010435677

 Uzasadnienie wyboru:

 Powyższa oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, która została złożona. Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Drukuj

Dodatek węglowy 3 tys. złotych dla gospodarstw domowych

administrator włącz .

▶️ W nawiązaniu do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, Burmistrz Brzegu informuje mieszkańców miasta o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

▶️ Zgodnie z treścią ustawy, dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

▶️ Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

▶️ Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

✅Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ).

➡️Link do wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

✅Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w:

Urzędzie Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12
Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.

▶️ Uprasza się, aby wnioski o wypłatę dodatku węglowego składać bezpośrednio u pracowników zajmujących się zadaniem, w pokojach nr : 1 A, 2 A, 3 A, 14 B.

✅ Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
• (77) 404 71 35
• (77) 404 56 03
• (77) 404 54 95
• (77) 416 99 58
• (77) 416 99 81

➡️W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

✅ Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Drukuj

Piknik "Opolskie Gościnne"

administrator włącz .

W sobotę, 20 sierpnia 2022 roku w godzinach 12:00 – 18:00 na terenie Muzeum Wsi Opolskiej odbędzie się impreza plenerowa pn. „Opolskie Gościnne”. Piknik organizowany jest przez Centrum Integracji Cudzoziemców Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w partnerstwie z Muzeum w Opolu Bierkowicach

▶️ W tym dniu wstęp na teren skansenu jest bezpłatny. Celem pikniku jest integracja mieszkańców Opolszczyzny i przedstawicieli kultur z całego świata. Wśród atrakcji będą m.in. koncerty międzynarodowych artystów, możliwość degustacji potraw i udział w ciekawych warsztatach. Nie zapomniano również o najmłodszych, do dyspozycji których będą plac zabaw, dmuchańce, malowanie twarzy oraz liczne konkursy. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Drukuj

Zaproszenie

administrator włącz .

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „Zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w 2022 r.” - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zaproszenie

Umowa

RODO

Odpowiedzi dot. realizacji zadania

Odpowiedzi dot. realizacji zadania 

Odpowiedzi dot. realizacji zadania

Informacja dot. przedłużenia terminu składania ofert

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 25.05.2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla