• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Opieka Wytchnieniowa 2023r.

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zaprasza mieszkańców Gminy Brzeg do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu ofert o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1.      czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2.      wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3.      podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Programem zostanie objętych 21 osób z terenu Brzegu w tym: 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 6 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzeg w obiekcie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (18 osób) oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (3 osoby) .

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 205 632,00 zł.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

  

 

Linki:

Plakat Programu OW

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2023

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Karta rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu OW 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO OW 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu OW 2023

Program "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  85 374,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • dotarciu do lub z wybranego przez uczestnika Programu miejsca (np. placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe i tym podobnych);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (na przykład muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego i tym podobnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia (zał. nr 7 do programu) do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do której należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 • kartę zakresu czynności (zał. nr 8 do programu),
 • klauzulę informacyjną RODO (zał. nr 12 do programu)

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu:

49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

 • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc. 

Planowane jest objęcie pomocą 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym w okresie od marca do grudnia 2023 roku. 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2023

Zakres realizacji usług asystencji  osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie 

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2023-2024 „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w latach 2023-2024”

administrator włącz .

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2023-2024 pn.:

„Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w latach 2023-2024” :

 Zadanie: „Świadczenie specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta Brzegu, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie miasta Brzegu”.

Przewidywana wysokość dotacji  w roku 2023 wynosi 120 000 zł. w zakresie zadań własnych oraz 43 920 zł. w zakresie zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa

Termin składania ofert: 01.02.2023r. godz. 9.15

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brzegu

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik 1 Ogłoszenie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 2 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 


Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 06.02.2023 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn.zm.), w zakresie działań o pomocy społecznej, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Brzeg w latach 2023-2024.

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej propozycji cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2023r.", został wybrany następujący Wykonawca:

Pan Andrzej Brzeziński
Usługi Pogrzebowe „KOMUS”,
ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg.

Uzasadnienie wyboru:

Powyższa oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt na podstawie kryterium cena, określonym w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Drukuj

Życzenia

administrator włącz .

Drukuj

Zapytanie cenowe- „ Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2023r.”

administrator włącz .

W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Umowa na usługi pogrzebowe na 2023 wzór

3. Załącznik do umowy

Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2022 r., do godz. 8:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A pokój nr 2.

Drukuj

Dodatek elektryczny

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, iż na mocy ustawy z dnia ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej od 1 grudnia 2022 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu będzie  przyjmował wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 1 lutego 2023 r.  

Wnioski o wypłatę dodatku wraz z klauzurą RODO dla gospodarstw domowych z tytułu dodatku energetycznego do ogrzewania można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu.

Wniosek do pobrania

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla