• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

W Brzegu otwarto mieszkania wspomagane

administrator włącz .

11 osób otrzyma pomoc w postaci zakwaterowania w mieszkaniach wspomaganych, które po remoncie oficjalnie otworzył dziś, 29 marca 2023 roku, Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu. Dwa lokale znajdują się przy ulicy Oławskiej i posiadają niezbędne wyposażenie. Pozwolą nowym lokatorom ustabilizować swoje warunki bytowe oraz uporać się z trudną sytuacją życiową. 

W mieszkaniach, w związku z realizacją przez Gminę Brzeg projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w Gminie Brzeg” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa XIV – wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju, znajdzie schronienie łącznie 11 migrantów wojennych.

Więcej informacji: https://brzeg.pl/aktualnosci/113878-w-brzegu-otwarto-mieszkania-wspomagane/

 

Drukuj

Oferta pracy: Psycholog

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

PSYCHOLOGA

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog.

 Do głównych zadań psychologa należeć będzie;

1)   świadczenie psychologicznej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;

2)   prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu;

3)   udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

4)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

5)   udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:

a)      konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,

b)      bezrobociem,

c)      problemami osobowościowymi,

d)     osamotnieniem,

e)      nagłą utratą bliskich,

f)       uzależnieniem

6)   współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7)   dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,

8)   prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad, konsultacji i terapii

9)   świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej

10)  Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych,

11)  Pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do   radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności,

12)  Prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychologicznej, indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb klientów,

13)  pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb klientów

14)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i młodzieży

15)  praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

16)  Świadczenie pomocy psychologicznej pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od III-XII 2023 rok

w wymiarze 20 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A 

Drukuj

Konsultacje społeczne

administrator włącz .

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Brzeg - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od
10 lutego 2023 r.  do 22 lutego 2023 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeg na lata 2023-2030.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/890122/miasto-brzeg-mieszkancy-strefa-spoleczna.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

Drukuj

Gmina Brzeg wspiera Seniorów

administrator włącz .

Duży procent społeczeństwa w naszym mieście jest w wieku senioralnym, dlatego jednym z priorytetów brzeskiego samorządu jest otoczenie starszych osób szczególną opieką ????.
➡️Teleopieka dla seniora
Gmina Brzeg od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach dot. wsparcia seniorów w formie szeroko pojętej „teleopieki”. Braliśmy udział w pilotażu projektu, pn.: „Miasto Zdrowia”✅, który był realizowany przez firmę Comrach S.A. Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy Brzegu mieli okazję brać udział w testowaniu programu zdalnej opieki medycznej dla osób chorych i potrzebujących pomocy????.
W kolejnych latach Gmina Brzeg realizowała unijny projekt pn.: „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych”✅, dzięki któremu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starsze, samotne i niesamodzielne, zostały wyposażone w 100 urządzeń przypominających smartfon, ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu????.
Od zeszłego roku w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”✅, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, realizuje usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach programu 87 seniorów zostało wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”. Koszt programu w 2023 roku wyniesie: 67 070,00 zł., z czego koszt dofinansowania to kwota: 53 656,00 zł????.
➡️Świadczenia na rzecz osób starszych (60+) – zasiłki, świadczenia niepieniężne
Jedną z form pomocy udzielanej osobom starszym są zasiłki z pomocy społecznej udzielane zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych????. W roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu udzielił wspomnianych zasiłków dla 242 osób w wieku senioralnym na łączną kwotę: ❗️979 710 zł.❗️Ponadto na bieżąco realizowana jest praca socjalna przez pracowników Mops-u, na rzecz osób starszych ????.
➡️Zakres usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób starszych
Usługi opiekuńcze tworzą zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W koszyku usług znajdują się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Od 2020 roku, w ramach usług opiekuńczych, dla podopiecznych korzystających z tej formy pomocy, umożliwiono skorzystanie ze wsparcia tzw. ????„złotej rączki”, w zakresie dokonania drobnych napraw????. Koszt usług opiekuńczych w 2022 roku dla 115 osób w wieku senioralnym wyniósł: ❗️719 845,00 zł.❗️ (środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 701 015 zł., dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 16 830 zł.).
➡️Odpłatność gminy ponoszona za osoby starsze w Domach Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej????. W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywał pobyt 116 mieszkańców Brzegu w domach pomocy społecznej na ogólną kwotę:❗️3 978 985 zł.❗️, w tym dla 77 osób w wieku senioralnym na kwotę: 2 330 078 zł.
Gmina Brzeg jest otwarta na współpracę oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności senioralnej????????.
Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2022 roku wyniósł około 5 milionów złotych❗️
 
Drukuj

Gmina Brzeg przyjazna Seniorom

administrator włącz .

▶️ Jednym z priorytetów brzeskiego samorządu jest otoczenie Seniorów szczególną opieką i zapewnienie jak największej liczby możliwości aktywnego spędzania czasu. Dziś, 20 stycznia 2023 roku, Gmina Brzeg wykonała kolejny krok w polityce senioralnej i przystąpiła do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Brzeskim Centrum Kultury.
▶️ Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu przywitał wszystkich zebranych na uroczystości i wyraził swoją radość z faktu przystąpienia do programu. Następnie podpisano porozumienie o współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Manko. Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta, w wieku 60+, będą mogli korzystać z ogólnopolskiej karty seniora, uprawniającej do wielu zniżek.
???? Społeczeństwo się starzeje, dostrzegamy to i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Seniorów. Zaktywizowanie osób starszych i włączenie tej grupy społecznej w aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym to szansa na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, jak również możliwość korzystania z bogactwa życiowych doświadczeń. Wyrażam przekonanie, że z czasem do programu będą dołączać kolejne firmy, które zaoferują Państwu zniżki na zakupy czy usługi – mówił Burmistrz Jerzy Wrębiak.
▶️ Po przemówieniu Burmistrza, ambasador Stowarzyszenia MANKO dr Marek Pilch wygłosił wykład, w czasie którego przedstawił ideę programu oraz korzyści dla Seniorów, wynikające z posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora. Opowiedział także o doświadczeniach innych samorządów.
???? Po krótkiej przerwie, zebrani mogli wysłuchać występu artystycznego brzeskiej Seniorki – Pani Krystyny Frączyk, która otrzymała owacje na stojąco oraz krótkiego koncertu zespołu Leśne Echo.
✅ W spotkaniu uczestniczyli też: Zastępca Burmistrza Tomasz Filipkowski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski, Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej, kierująca Brzeskim Centrum Seniora, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Owczar, Przewodnicząca Rady Miejskiej Renata Listowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Seniorów Elżbieta Kużdżał, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska seniorów, Caritas, PCK i przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu.
▶️ Podczas uroczystości wręczone zostały pierwsze ogólnopolskie karty seniora, oferujące zniżki w całym kraju oraz certyfikaty dla lokalnych przedsiębiorców i instytucji wspierających środowisko osób starszych.
ℹ️ Jako „Gmina Przyjazna Seniorom”, Brzeg ma też zagwarantowaną promocję w Ogólnopolskim Magazynie “Głos Seniora” oraz innych nośnikach medialnych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku
Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

administrator włącz .

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 12.01.2023r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.:

 „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Na realizację zadania publicznego przez podmiot wybrany w ramach konkursu Gmina Brzeg przeznacza środki finansowe w wys. 205 632,00 zł.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r. pochodzą w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Termin składania ofert: 06.02.2023r. godz. 9.15

Pliki do pobrania: 

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy

Wzór oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania


Zarządzenie Nr 8 /2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 06.02.2023r w sprawie: wyboru ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla