• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Październik miesiącem Seniorów

administrator włącz .

1 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale w Brzegu Seniorzy świętują przez cały miesiąc. Dla najstarszych mieszkańców naszego miasta przygotowano wiele wydarzeń i liczne atrakcje. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu zaprasza do wzięcia udziału!

Brzescy seniorzy są niezwykle aktywni i chętnie uczestniczą w życiu miasta. Z myślą o nich przygotowano bogatą ofertę zajęć i warsztatów. I Brzeskie Senioralia zainaugurowane zostały 9 października 2023 roku w Brzeskim Centrum Kultury im. Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas uroczystej gali, Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał przedstawicielom środowiska senioralnego symboliczny klucz do bram naszego miasta.

Spotkanie z Romualdem Nowakiem, Fitness dla mózgu, szkolenia czy warsztaty to tylko część z przygotowanych atrakcji. Wzięcie udziału w wydarzeniach to okazja, aby nawiązać i rozwinąć znajomości, zasięgnąć porad specjalistów oraz wzmocnić ciało i umysł.

Zapraszamy!

    

Drukuj

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024

administrator włącz .

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

·        dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

·         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

o    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2.    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3.    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4.    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

1.    Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2.    Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

3.    Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg
tel. 774169993

Informujemy, iż ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie w Gminie Brzeg będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Załączniki:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Karta zgłoszenia do programu

Klauzura informacyjna RODO

 

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030

administrator włącz .

OGŁOSZENIE Burmistrza Brzegu

ogłasza się konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie opinii mieszkańców Brzegu w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.     Konsultacje prowadzone są w terminie od 09.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

2.     Nieprzedstawienie uwag i opinii w trakcie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Brzegu nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Drukuj

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

zatrudni

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia do XII 2023

Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie;

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

4.    Niekaralność za przestępstwo umyślne;

5.    Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– wg. karty zakresu czynności stanowiącej załącznik nr 8 do Programu, przykładowo:

1.    Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

1)    asystowania w codziennych czynnościach życiowych uczestnika Programu,

2)    podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),

3)    pomoc w załataniu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),

4)    motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

5)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowanie czasu wolnego.

2.    Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków;

3.    Pomoc/asysta przy wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

4.    Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej;

5.    Pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu;

6.    Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług.

 

Osoby zainteresowane, posiadające niezbędne kwalifikacje proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Ośrodkiem w godzinach od 8:00 do 14.00: tel. 77 404 55 95

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. Bolesława Chrobrego 32 A

49-300 Brzeg

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Drukuj

Poukładaj swoją drogę!

administrator włącz .

Fractal Concept to placówka, która mieści się przy ul. Armii Krajowej 4 w Brzegu i oferuje wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, terapię rodzinną oraz wsparcie środowiskowe. Szczególnie ważne jest to, że pomoc jest bezpłatna. 4 maja 2023 roku kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej spotkała się z przedstawicielką placówki, aby omówić zakres realizowanych działań i możliwość współpracy. 

Karolina Czajkowska – kierownik PPK spotkała się z Menedżerem Regionu Opolskiego – panią Marią Grabowiecką, reprezentującą Fractal Concept w celu wzajemnego poznania specyfiki funkcjonowania obu placówek. Podczas rozmów zadeklarowano również obopólne wsparcie w zakresie podejmowanych działań na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg.

Placówka Fractal Concpet oferuje również bezpłatne warsztaty psychologiczne w szerokim zakresie, skierowane dla szkół jak i innych podmiotów, będące wsparciem dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców w radzeniu sobie z różnymi problemami.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług placówki Fractal Concept, ul. Armii Krajowej 4 w Brzegu oraz Punktu Pomocy Kryzysowej, ul. Piastowska 29 A w Brzegu.

 

 

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla