• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

OFERTA PRACY: PIELĘGNIARKA

administrator włącz .

OFERTA PRACY: PIELĘGNIARKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zatrudni pracownika na stanowisko:

pielęgniarka

Miejsce wykonywania pracy: Brzeskie Centrum Seniora – Dzienny Dom Pomocy, ul. Piastowska 29, 49-300 Brzeg.

I.                        Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki

II.            Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie w zawodzie, ukończone kursy, szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, kurs pielęgniarki środowiskowej, kurs pielęgniarki rodzinnej,

III.            Ogólny zakres obowiązków:

1.               Ocena stanu przyjętego podopiecznego pod względem pielęgniarskim (wstępny wywiad dot. stanu zdrowia);

2.               Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych podopiecznych;

3.               Sprawowanie opieki medycznej nad pensjonariuszami, poprzez zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych:

a)      mierzenie ciśnienia,

b)      pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

c)      udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz podczas organizacji wydarzeń/imprez.

4.               Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pielęgniarskiej;

5.               Aktywizacja podopiecznych do czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych oraz prozdrowotnych;

6.               Prowadzenie gimnastyki ogólnorozwojowej dwa razy dziennie w przerwie trwania zajęć terapeutycznych  z podopiecznymi;

7.               Dbanie o pełne bezpieczeństwo podopiecznych;

8.               Prowadzenie dziennika zajęć terapeutycznych;

9.               Prowadzenie ćwiczeń usprawniających umysł – ćwiczenia na pamięć, logikę, etc.

10.           Prowadzenie apteczki pierwszej pomocy;

11.           Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pensjonariuszy oraz poradnictwo medyczne i edukacja zdrowotna;

12.           Wykonywanie innych prac zleconych przez Konsultanta ds. polityki senioralnej.

 

IV.            Warunki zatrudnienia:

1.      umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania niezbędne proszone są o kontakt z Brzeskim Centrum Seniora:

49-300 Brzeg, ul. Piastowska 29

tel. 77 404 58 20

Konsultant ds. polityki senioralnej

Marta Habrych

 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

administrator włącz .

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 04.03.2024r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.:

 „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

Na realizację zadania publicznego przez podmiot wybrany w ramach konkursu Gmina Brzeg przeznacza środki finansowe w wys. 252 756,00 zł. 

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024r. pochodzą w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

Termin składania ofert: 25.03.2024r. godz. 9.15

Zarządzenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 1: Ogłoszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Załącznik 2: Regulamin pracy komisji konkursowej

Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 

Drukuj

Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024r.

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zaprasza mieszkańców Gminy Brzeg do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia oraz w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu ofert  o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Programem zostanie objętych 23 osoby z terenu Brzegu w tym: 23 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzeg w obiekcie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (18 osób), w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (3 osoby) oraz w formie pobytu całodobowego (2 osoby) .

 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  264 836,88 zł.  

 

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

  

 

Linki:

Plakat Programu OW

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2024

Karta rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu OW 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO OW 2024

 


 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Zarządzenie Nr 6/2024 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.03.2024r. w sprawie: wyboru ofert otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Drukuj

II Gala Seniorzy Seniorom

administrator włącz .

????Już po raz drugi w naszym mieście zorganizowana została gala „Seniorzy Seniorom”, która odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Była to świetna okazja do podsumowania polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Brzeg, a także podkreślenia mnogości działań podejmowanych w kierunku aktywizacji seniorów. Wydarzenie, zorganizowane przez Brzeskie Centrum Seniora odbyło się dziś, 23 lutego 2024 r. na Dużej Scenie BCK. 


???? Wszystkich gości przywitała Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej i kierownik BCS. Następnie wyświetlono film podsumowujący działania i wydarzenia podejmowane przez Brzeskie Centrum Seniora, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Brzeskie Centrum Kultury czy stowarzyszenia funkcjonujące w ramach „Domu Trzeciego Sektora”. Głos zabrał również Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu, który podkreślił, jak ważnym zadaniem brzeskiego samorządu jest otoczenie Seniorów szczególną opieką i zapewnienie jak największych możliwości spędzania czasu. Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom i wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz pracę na rzecz najstarszych mieszkańców Brzegu. Galę uświetniły występy artystyczne m.in.: zespołu tanecznego „Saltare” i Fermata, grupy wokalnej Vademecum oraz Duetu Apasjonata 

???? Przypomnijmy, że Gmina Brzeg na bieżąco wspiera seniorów i aktywnie wychodzi naprzeciw ich potrzebom oraz oczekiwaniom. W styczniu 2023 roku Brzeg dołączył do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta w wieku 60+ mają możliwość wyrobienia sobie ogólnopolskiej „karty seniora”, uprawniającej do wielu zniżek. Ponadto co roku przeznaczane są spore środki na zadania związane z realizacją polityki senioralnej. W 2023 roku była to kwota
około 4 800 000 zł 

????W wydarzeniu uczestniczyli też: Zastępca Burmistrza Tomasz Filipkowski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski, Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej, kierująca Brzeskim Centrum Seniora, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Owczar, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu – Maria Chlebowska oraz przedstawiciele organizacji samorządowych i środowiska seniorów

Link do galerii zdjęć

Drukuj

BCS: Siłownia umysłu i ciała

administrator włącz .

W dzisiejszej SIŁOWNI UMYSŁU I CIAŁA zajęcia poprowadziła Marta Dąbrowska z Granit Gym Brzeg uczestnicy praktykowali uważność, uczyli się technik oddechowych oraz relaksacyjnych. Dziękujemy za to ciekawe doświadczenie.

Drukuj

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

administrator włącz .

Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa, którego adresatami są osoby w wieku 60 lat i więcej, posiadające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zamierza przystąpić do programu i wnioskować o środki na realizację programu w dwóch modułach tj.

Moduł I - to zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług sąsiedzkich, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno - pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II - polega na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zapewnienie tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona będzie z usługą operatora pomocy.

Środki finansowe na realizację zadania pozyskane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla