• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

II Gala Seniorzy Seniorom

administrator włącz .

????Już po raz drugi w naszym mieście zorganizowana została gala „Seniorzy Seniorom”, która odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Była to świetna okazja do podsumowania polityki senioralnej prowadzonej przez Gminę Brzeg, a także podkreślenia mnogości działań podejmowanych w kierunku aktywizacji seniorów. Wydarzenie, zorganizowane przez Brzeskie Centrum Seniora odbyło się dziś, 23 lutego 2024 r. na Dużej Scenie BCK. 


???? Wszystkich gości przywitała Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej i kierownik BCS. Następnie wyświetlono film podsumowujący działania i wydarzenia podejmowane przez Brzeskie Centrum Seniora, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Brzeskie Centrum Kultury czy stowarzyszenia funkcjonujące w ramach „Domu Trzeciego Sektora”. Głos zabrał również Jerzy Wrębiak - Burmistrz Brzegu, który podkreślił, jak ważnym zadaniem brzeskiego samorządu jest otoczenie Seniorów szczególną opieką i zapewnienie jak największych możliwości spędzania czasu. Burmistrz podziękował również wszystkim pracownikom i wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz pracę na rzecz najstarszych mieszkańców Brzegu. Galę uświetniły występy artystyczne m.in.: zespołu tanecznego „Saltare” i Fermata, grupy wokalnej Vademecum oraz Duetu Apasjonata 

???? Przypomnijmy, że Gmina Brzeg na bieżąco wspiera seniorów i aktywnie wychodzi naprzeciw ich potrzebom oraz oczekiwaniom. W styczniu 2023 roku Brzeg dołączył do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta w wieku 60+ mają możliwość wyrobienia sobie ogólnopolskiej „karty seniora”, uprawniającej do wielu zniżek. Ponadto co roku przeznaczane są spore środki na zadania związane z realizacją polityki senioralnej. W 2023 roku była to kwota
około 4 800 000 zł 

????W wydarzeniu uczestniczyli też: Zastępca Burmistrza Tomasz Filipkowski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sebastian Matuszewski, Marta Habrych – konsultant ds. polityki senioralnej, kierująca Brzeskim Centrum Seniora, Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Owczar, Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu – Maria Chlebowska oraz przedstawiciele organizacji samorządowych i środowiska seniorów

Link do galerii zdjęć

Drukuj

BCS: Siłownia umysłu i ciała

administrator włącz .

W dzisiejszej SIŁOWNI UMYSŁU I CIAŁA zajęcia poprowadziła Marta Dąbrowska z Granit Gym Brzeg uczestnicy praktykowali uważność, uczyli się technik oddechowych oraz relaksacyjnych. Dziękujemy za to ciekawe doświadczenie.

Drukuj

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

administrator włącz .

Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa, którego adresatami są osoby w wieku 60 lat i więcej, posiadające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zamierza przystąpić do programu i wnioskować o środki na realizację programu w dwóch modułach tj.

Moduł I - to zapewnienie usługi wsparcia seniorom poprzez świadczenie usług sąsiedzkich, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno - pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II - polega na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego

funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” poprzez zapewnienie tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska połączona będzie z usługą operatora pomocy.

Środki finansowe na realizację zadania pozyskane zostaną z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Drukuj

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  406 980,00 zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

 • dotarciu do lub z wybranego przez uczestnika Programu miejsca (np. placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe i tym podobnych);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu lub współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (na przykład muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego i tym podobnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia (zał. nr 7 do programu) do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

 •          kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 •         klauzulę informacyjną RODO (zał. nr 12 do programu)

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu:
49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

 •          osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);
 •          poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 •          za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

Planowane jest objęcie pomocą 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w okresie od lutego do grudnia 2024 roku. 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"–edycja 2024

Zakres realizacji usług asystencji  osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

Drukuj

Oferta pracy: Psycholog

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

PSYCHOLOGÓW

Osoby powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog.

 Do głównych zadań psychologa udzielającego pomocy psychologicznej należeć będzie;

1)   świadczenie psychologicznej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;

2)   prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w stanie kryzysu;

3)   udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

4)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

5)   udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:

a)      konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,

b)      bezrobociem,

c)      problemami osobowościowymi,

d)     osamotnieniem,

e)      nagłą utratą bliskich,

f)       uzależnieniem

6)   współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7)   dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej pomocy,

8)   prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad, konsultacji i terapii

9)   świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej

10)  Udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających przemocy i dzieci krzywdzonych,

11)  Pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do   radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i społeczności,

12)  Prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychologicznej, indywidualnej lub grupowej w zależności od potrzeb klientów,

13)  pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb klientów

14)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i młodzieży

15)  praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

16)  Świadczenie pomocy psychologicznej pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od III-XII 2024 rok

- 6 godzin miesięcznie w zakresie prowadzenia grupy wsparcia

- 10 godzin świadczenia pomocy psychologicznej/poradnictwa

- 15 godzin świadczenia pomocy psychologicznej/poradnictwa

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A 

Drukuj

Życzenia

administrator włącz .

Drukuj

Zapytanie cenowe- „ Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2024r.”

administrator włącz .

W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Umowa na usługi pogrzebowe na 2024 wzór

3. Załącznik do umowy

Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2023 r., do godz. 8:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A pokój nr 2.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla